همایش و سمینار


در جهان امروز که دانش و آگاهی به صورتی پیوسته در حال دگرگون شدن و پیشرفت است، بهبود کیفیت و سطح زندگی جامعه انسانی نیازمند آموزش مستمری است که در ارتقا دانش و آگاهی اجتماعی همواره نقشی متمایز و برجسته ایفا  می نماید. بی تردید بهره گیری از اسلوب های مختلف آموزشی این امکان را فراهم می سازد بین صاحبان اندیشه و آگاهی و علاقمندان به کسب آن تعاملی دو سویه صورت پذیرد و تبادل علم، دانش و تجربه تحقق یابد.

موسسه فرهنگی هنری علیسام بر این باور است که برگزاری همایش، سمینار، کارگاه های آموزشی از متدهای رایج و موثر در محافل علمی و مراکز پژوهشی ـ آموزشی برای تعامل و تبادل دانش و فرهنگ است. بر این اساس تلاش دارد با بهره بردن از این روش ها با کمک و همیاری پژوهشگران، دانشمندان، اساتید و مراکز علمی ـ فرهنگی کشور و همه آنان که به پیشرفت و توسعه جامعه می اندیشند بستری را برای هرچه بارورتر و توانمندتر ساختن جامعه فرهیخته و علمی کشور به ویژه نسل جوان فراهم سازد.